Procedura dla abonentów Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Andrzej Podolak   
poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:17

TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ WYMAGANIA

w stosunku do właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów podlegających obowiązkowi bądź dobrowolnie włączanych do systemu monitoringu pożarowego ma terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Drawsku Pomorskim1. Wniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

 1. złożenie pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,
 2. złożenie informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania, 
 3. w budynkach istniejących w przypadku braku projektu wg którego wykonano system sygnalizacji pożarowej (SSP) wymagane jest złożenie projektu wykonawczego bądź inwentaryzacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z częścią analityczno – ocenną sporządzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych w kontekście spełnienia wymagań uznanego normatywu dla SSP
  w danym budynku.
 4. złożenie aktualnego dokumentu poświadczającego dokonanie przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej, o którym mowa w § 3 ust 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109, poz. 719),
 5. złożenie kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego (z wyłączeniem informacji o charakterze handlowym), a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:
 • tor radiowy  – pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),
 • tor telefoniczny – informacja  abonenta  o  udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.
 1. złożenie wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
 2. złożenie karty charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem określonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.


2. Rozpatrywanie wniosku abonenta

2.1              Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego. Wskazane jest, aby abonent zapewnił udział
w czynnościach osoby kompetentnej w zakresie obsługi i funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.

2.2              Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji.

2.3              Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami stawianymi przez w/w komendanta, dokumentacji złożonej przez abonenta.

2.4              Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, zawiadamia abonenta w drodze decyzji o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

2.5  Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych,
 2. stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,
 3. stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej (niesprawność techniczna i funkcjonalna) i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,
 4. braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

2.6              Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 2.5 nie zwalnia z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego PSP.


3. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej  

Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych
w monitorowanych obiektach:

 1. wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),
 2. instalacja systemu sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
 3. centrala sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać możliwość wydruku historii zdarzeń.
DataViews
Total2739
Pt. 191
Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:19