Zarządzenie Nr 12/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 listopada 2013 roku PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Andrzej Podolak   
poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:24

Zarządzenie Nr 12/2013

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1340),

 zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej
z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przy Placu M. Konopnickiej 1, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami wymagań organizacyjno – technicznych, o których mowa w §1, są:

  1. ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego;
  2. procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych    i uszkodzeniowych;
  3. zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego;
  4. podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych;
  5. eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy stosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do wymagań organizacyjno – technicznych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora, przy czym graniczną datę wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań ustala się na dzień  31 grudnia 2014 roku.

§4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim a operatorem.

§5

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych oraz starszego specjalistę ds. operacyjnych.

§6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 roku.Podpisano:

420-01


Załącznik do zarządzenia nr 12/2013

DataViews
Total2884
Śr. 222
Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:28